Bezpečnost nákupu nemovitých věcí v insolvenci | novacihelna.cz

Bezpečnost nákupu nemovitých věcí v insolvenci

Na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29.9.2016, č.j. MSPH 90 INS 15122/2016-A-27, byl zjištěn úpadek dlužníka, společnosti STAVCONSULT PROJEKT, a.s., IČ: 28207696, se sídlem Vinohradská 365/10, 120 00 Praha 2.  Na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2.1.2017, č.j. MSPH 90 INS 15122/2016-B-18, bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku formou k o n k u r z u.

Společnost STAVCONSULT PROJEKT, a.s. je vlastníkem veškerých nemovitých věcí vystavěných v rámci projektu Nová Cihelna v Pardubicích a v důsledku prohlášeného úpadku v současné době probíhá zpeněžování těchto nemovitých věcí, zapsaných do majetkové podstaty dlužníka v rámci insolvečního řízení. Dispoziční právo k nakládání s majetkovou podstatou společnosti STAVCONSULT PROJEKT, a.s. přešlo v souvislosti s prohlášením konkurzu na ustanovenou insolvenční správkyni, kterou je Mgr. Ing. Petra Hýsková, IČ: 74360809, se sídlem v Praze 2, Tyršova 1835/13. Úkolem insolvenčního řízení vedeného proti společnosti STAVCONSULT PROJEKT, a.s. je zejména zpeněžit její majetek a uspokojit dle pravidel insolvenčního zákona přihlášené věřitele společnosti STAVCONSULT PROJEKT, a.s.

Prodej nemovitých věci v rámci insolvenčního řízení má svá specifika, obecně se přitom dá říci, že se jedná o velice bezpečný způsob nabývání vlastnického práva kupujícího k převáděným nemovitostem. Na veškerých nemovitých věcech ve vlastnictví společnosti STAVCONSULT PROJEKT, a.s. vázne zástavní právo, a to ve prospěch dvou zástavních věřitelů, společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s. a společnosti Real - Invest CL a.s., tyto informace jsou veřejně přístupné v příslušném veřejném seznamu, v katastru nemovitostí. Vzhledem k těmto skutečnostem uvedení zástavní věřitelé rozhodují o způsobu zpeněžování nemovitostí, když podle pravidel insolvečního práva disponují oprávněním udělit insolveční správkyni pokyn k tomu, jakým způsobem a za jakou cenu má svým zástavním právem zajištěné nemovité věci zpeněžit.

Nemovité věci v rámci projektu Nová Cihelna jsou zpeněžovány na základě přímých a souladných pokynů obou zajištěných zástavních věřitelů formou přímého prodeje jednotlivým zájemcům s tím, tento souhlas zajištěných věřitelů je plně dostačujícím podkladem pro prodej nemovité věci v rámci insolvenčního řízení, a souhlasu insolvenčního soudu či jiných subjektů již tedy není potřeba. Bezpečnost celého procesu zaručuje zejména ustanovení § 285 zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, na základě kterého zpeněžením majetkové podstaty v rámci konkurzu, tzn. provedením vkladu vlastnického práva k nemovité věci ve prospěch kupujícího, zanikají veškeré právní vady váznoucí na zpeněžované nemovité věci, kupující tedy na základě zákona nabývá právně „čistou“ věc a jeho vlastnické právo je na základě tohoto úkonu nezpochybnitelné. Prakticky pak vše probíhá tak, že po převodu vlastnického práva ve prospěch kupujícího – nového vlastníka nemovité věci katastrální úřad vymaže na základě jeho návrhu zástavy váznoucí na převedené nemovité věci, a to právě na základě potvrzení vydaného insolvenčním správcem (zpravidla předaného ihned při uzavření samotné kupní smlouvy).

Závěrem je vhodné ještě dodat, že s tímto způsobem zpeněžovaní nemovitých věcí mají bohatou zkušenost i české bankovní domy a povětšinou již není žádný problém zajistit financování koupě nemovité věci v rámci insolvenčního řízení formou hypotečního úvěru.

 

Mgr. Václav Slípka, advokát